Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Höj kvin­nors löner

Skill­naden mel­lan mäns och kvin­nors löner har minskat det senaste året. Det är LO som re­do­visar sta­ti­stiken som egent­li­gen kommer från SCB. LO har se­dan länge kommit med rap­porter med jäm­fö­rel­ser mel­lan oli­ka ...